Založení a historie Sboru dobrovolných hasičů v Přetíně

Společné úsilí, bránit vzniku lidských neštěstí a odstraňovat jejich bolestné následky, bylo vždy ušlechtilým a smysluplným jednáním člověka. Přírodní katastrofa - požár, povodeň inspirovala k nezištnému spojení síly pro poskytnutí pomoci a tato inspirující myšlenka dala vzniku masovému hnutí hasičství v širokém rozsahu i v naší obci.

Ustavování hasičských sborů v minulém století bylo především záležitostí velkých měst, následné velkých obcí a v malých obcích došlo k zakládání sboru na počátku 20. století. Významným činitelem při zakládání sboru byly hasičské župy a nutno dodat, že Klatovská a Plzeňská župa patřily k nejstarším v Cechách a mely pozitivní vliv na kvalitu a četnost zakládání hasičských sboru. Důkaz naléhavosti zakládání sboru v malých obcích našel úrodnou pudu na zasedání obecního zastupitelstva dne 20. ledna 1929, a to dalo podnět k ustavující schůzi hasičského sboru na jednání již 1. února 1929. V ten den, za účasti a vystoupení zástupce 12. Župy pana Šindeláře, se všech 36 přítomných občanu Přetína rozhodlo sbor v obci založit a všichni do něj manifestačně vstoupili. V některých dílcích informacích novinového charakteru se u Okresního státního archivu v Klatovech objevily informace o tom, že hasičský sbor byl založen již v roce 1905, jehož činnost mela končit válečnými událostmi roku 1914. Najít přesvědčivé důkazy u Okresního státního archivu stran ustavení sboru v roce 1905 se nepodařilo, a tak zápis o ustavující schůzi sboru z 1. 2. 1929 je zápisem konečným a definitivním.

Dnes po 70ti letech se s úctou, obdivem a uznáním skláníme nad zápisem ustavující schůze v knize protokolu - nad zápisem, který znamenal přelom v myšlení malé obce. Události v činnosti hasičského sboru dostávaly rychlý spád. A tak již na jednáních výboru dne 23. 2. 1929 bylo usneseno spolu se starostou obce, vyslat k jednání na Okresní úřad v Přešticích zástupce sboru k projednání půjčky na zakoupení motorové stříkačky. Úspěšné jednání o půjčce dalo usnesením výboru z 19. 3. 1929 souhlas k vyslání delegace sboru na Pražský veletrh s jediným úkolem zakoupit pro obec Přetín motorovou stříkačku. Aktivita členské základny byla pák orientována na zajištění stavebního materiálu k výstavbě hasičské zbrojnice. Pořizovací náklady na techniku a požární zbrojnici představovaly částku ve výši téměř 40 tis. korun, takže z důvodu zadlužení byla šetrnost ve sboru důsledně sledována.

Skutečně nezapomenutelným zážitkem pro občany Přetína a hosty z nejbližšího okolí byl 8. červen 1930, kdy při slavnosti byla z rukou představitelů obce zástupcům hasičského sboru dána do užívání nová motorová stříkačka. Vážnost a důstojnost slavnostní události byla zdůrazněna účastí zástupce hasičské župy p. Šindeláře, představitelů dvanácti hasičských sboru celého okolí, cvičících mužů z Křenic, Biřkova a Ježov a cvičících žen z Křenic a Ježov. Slavnost byla současně výrazem vzájemného vztahu a u obyvatelů obce vyvolávala přesvědčení, že od těchto slavnostních chvil vede cesta i k prohlubování ochrany majetku a životu občanů této obce. Prohlubování odborné zdatnosti a připravenosti hasičského sboru k aktivnímu zdolávání mimořádných událostí bylo denní starostí sboru a prostředkem k tomuto cíli byla častá účast sboru na okrskových cvičeních, odkud byly získávány i nové poznatky z požární činnosti.

Ke společnému nasazení hasičského sboru při likvidaci požáru došlo za dobu jeho trvání v řade případu a nemalé hodnoty byly uchráněny i tím, že nedošlo k rozšíření na další hospodářské objekty. První požární zásah s novou technikou byl uskutečněn již v r. 1930 v Biřkově při požáru stodoly. Dne 7. června 1930 bylo nutno zasahovat při požáru dvou hospodářských objektů v Chudenicích a za tento aktivní zásah bylo obecním zastupitelstvem Chudenice vyjádřeno našemu hasičskému sboru písemné poděkování. Účinný zásah sboru si vyžádal i požár, který vnikl dne 22. 9. 1931 u Řezníčku č. 32 v Přetíne, při němž hořela stodola i obytné stavení současně. Tehdy se k hašení dostavily i sousední sbory z Křenic, Chudenic, Ježov, Poděvous i Těšovic. I zde účinný a pohotový zásah sboru znamenal, že nedošlo k přenesení požáru na objekty sousedů. K dalšímu nebezpečnému požáru byl sbor volán na Zíchov, kde mohutným požárem byly zasaženy všechny objekty p. Valečky, ale v tomto případe byl zásah našeho sboru velmi účinný. Obecní zastupitelstvo Zíchova zaslalo rovněž poděkování za pohotový zákrok a pojišťovna Slávie a První česká pojišťovna zaslaly hasičskému sboru finanční odměnu ve výši 250 Kč. Mezi nejzávažnější požáry 30. let patřil určitě požár mlýna Chumec, který vznikl dne 19. února 1978 a probíhal za velmi nepříznivých klimatických podmínek, kdy teplota vykazovala -22 °C. Obětavost všech zúčastněných clenu sboru byla zcela mimořádná, neboť hrozilo, že budova bude požárem totálně zničena. Rovněž požár, který zachvátil srub u Baxů v Býšově v r. 1940, připravil hasičům hodně starostí z důvodu své intenzity, neboť hrozilo nebezpečí, že se požár přenese na objekty sousedu. I z tohoto stručného a neúplného výčtu je možno vyčíst důležitost zásahu k ochraně lidmi vytvořených hodnot. Požadavek rychlého zvládnutí požáru nese s sebou i potřebu dalšího zdokonalování požární výzbroje. Jak již dříve uvedeno, první motorová stříkačka byla ve službách sboru od roku 1930 a přípřež byla koňská. V roce 1960 přebírá hasičský sbor další výkonnější stříkačku a v roce 1997 přichází třetí výkonný stroj, který pracuje ve sboru v současné době. Tato výkonná požární jednotka je přepravována k likvidaci požáru traktorem. Důležitou skutečností je, že stroj je udržován ve velmi dobrém technickém stavu a tím je dán předpoklad k rychlému a účinnému nasazení.

Duležitým clánkem v cinnosti hasicských sboru se stala okrsková cvicení, jejichž organizování nepí cílem, ale prostředkem k získání a prenášení zkušeností. Náš sbor považuje nápln souteží za velmi duležitou a prospešnou, proto se techto akcí pravidelne zúcastnuje. Dobrou prípravu potvrzují dosahovaná umístení sboru. A že nebyla náhodná svedcí skutecnost, že sbor se v letech 1996 – 1998 stal vítezem techto okrskových souteží.

Ani cinnost hasicského sboru v Pretíne nebyla ušetrena událostí jichž jsme byli svedky po roce 1939, kdy po okupaci byl zrízen protektorát. Naše spolecnost byla nucena prožít radu roku ve velmi složitých podmínkách, a ty doléhaly na cinnost našeho sboru. Represivne administrativní zásahy mocenských okresních protektorátních orgánu odstranily z práce sboru dobrovolnost a místo toho bylo zrízení sboru vlastne urcováno formou vyhlášek a striktních narízení. K nutným požárním zásahum byla požární družstva urcena, byly stanoveny konské prípreže, stanoveny hlídky k zatemnování a další omezení, jež byla projevem válecné situace. Cinnost politická a kulturne-spolecenská byla hasicským sborum zakázána a jakýkoliv vzdor byl postihován. I za techto podmínek se našel ve sboru zpusob, jak vzdor uplatnit a to nákupem knih o jejichž vlasteneckém poslání nebylo nejmenších pochyb. Dokladem toho jsou knihy jako: Alšův Špalícek, Mánesuv Živý pramen národní tradice, Capkova Továrna na absolutno, které prošly rukama ctenáru obce, kterí v nich nacházeli posilu v težké dobe porobeného národa. O jak složité období šlo vyplývá i z posledního zápisu v knize protokolu o cinnosti sboru z ledna 1941, který se opet projevuje až po osvobození 10. února 1946, kdy již republika žila svobodným životem. Odchodem cásti sboru v roce 1945 - 1946 v rámci osidlování pohranicních okresu Horšovský Týn a Stod došlo sice ke snížení clenské základny, ale sbor se rychle organizacne upevnuje a spolehlive naplnuje svoje základní poslání. Také další léta až do soucasné doby našla vždy pochopení u mladé generace, která obetave nastupovala na místa tech, kterí ze sboru odešli pro stárí nebo z jiných duvodu, vždy s cílem aby i oni chránili majetek svých spoluobcanu.

Po roce 1945, kdy došlo k posílení důležitosti hasičství v republice, došlo i k organizačním změnám v metodickém ovlivňování ze strany okresních a vyšších orgánu a hasičské organizace vystupovaly pod různými názvy. Současný název Sbor dobrovolných hasičů nejlépe charakterizuje jeho úlohu, neboť dobrovolnost je obrazem i přijaté odpovědnosti. V průběhu posledních desíti let nastupovala do rad hasičského sboru vlastně již třetí generace od založení sboru v r. 1929. I ona se velmi aktivně podílí na rozsáhlé činnosti na provádění preventivních protipožárních prohlídek elektrických zařízení. Častým prověřováním chodu stříkačky ověřuje její funkčnost pro případ naléhavé potřeby a především to byli mladí členové sboru, kteří pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených studní při záplavách v roce 1997. Jejich každoroční starostí s příchodem májových oslav je přívoz a stavení máje v obci. V letošním roce byla v souvislosti s oslavou založení sboru jeho cleny provedena oprava hasičské zbrojnice, která svým vzhledem i funkčností bude plnit úlohu garážování požární techniky i pro další generace. Hasičský sbor v Přetíne byl po celou dobu své existence i významnou oporou při uskutečňování akcí, které organizoval obecní úřad či zemědělské družstvo v tomto duchu se bude jistě odvíjet spolupráce i v dalších letech. Nedostatkem, který provází již léta kulturně-společenskou a schůzovou činnost sboru je skutečnost, že sbor nemá k dispozici vhodnou schůzovou místnost, a tak možnost organizování plesu je spojená s tím, že bude zajišťována v sousedních obcích.

Hasičský sbor v Přetíne, který letos oslavuje své 70. výročí založení, se muže s hrdostí obrátit za výsledky své práce minulých desetiletí a s dobrým předsevzetím vstupovat již do nového tisíciletí. Čas, který svou neúprosností je závazkem pro všechny, zavazuje hasičské sbory, aby v zájmu všech občanů rozvíjely svoji akceschopnost a obětavě plnily své poslání a šly ve šlépějích těch, kteří hasičské sbory zakládali. Jedno z hasičských přísloví říká: "Kdo je dobrovolný je i obětavý". Nechť i toto heslo je pro náš hasičský sbor v Přetíne trvalou a nezastupitelnou motivací pro další práci.

Fotka ze 70. výročí SDH Přetín, rok 1999Tento text byl napsán u příležitosti 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Přetíně.

Od té doby přibylo auto Škoda 1203, které zabezpečuje přepravu jednotky k soutěžím. Dále byla zakoupena nová motorová stříkačka PS12.